Yeminli Mali Müşavir David Göreli

Hakkımızda

David Göreli Muhasebe ve Yeminli Malı Müşavirlik Bürosu 2008 yılında kuruldu. Y.M.M. David Göreli, 2006 yılından bu yana İsrail Muhasebeciler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesidir. 2008 yılından bu yana Y.M.M. Odasının Bilgi Sistemleri Denetleme Komitesinde görev yapmaktadır.

Büromuz, şahıs firmaları ve farklı sektörlerden sermaye şirketlerinin muhasebe ve Yeminli Mali Müşavirlik hizmetlerini yürütmektedir. Büromuz konusuna hakim ve yetenekli profesyoneller vasıtası ile müşterilerine değer katacak Mali Müşavirlik, muhasebe, vergi müşavirliği, tasdik, iç kontrol, KDV iadesi, şirket işlemleri konularında hizmet sağlamaktadır. Kurulduğu tarihten itibaren sürekli büyüme trendi içinde olan büromuz, farklı sektördeki şirketlerin farklı isteklerini karşılamaya önem vermiş ve bu alanda kendini yenilemiş ve geliştirmiştir.

Hizmet anlayışımızın temelini, kalite ve müşteri odaklılık oluşturmaktadır. Teknolojiyi takip ederek, yenilikçi programlar kullanarak, vergi dairelerinin bilgisayar sistemlerine direkt olarak bağlanmaktayız. Şirket ihtiyaçlarınızı analiz ederek bunlara uygun yaratıcı ve profesyonel çözümlerle hızlı ve verimli servis vermekteyiz. Tecrübelerimiz bize, her olayın benzersiz olduğunu ve özel ola rak incelenmesi gerektiğini öğretti. Felsefemiz en yüksek kalitedeki hizmeti, en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde sunmaktadır.

photo-about-home-page4

Hizmetler

MUHASEBE HIZMETLERI

 • Vergi daireleri, KDV daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumunda temsil etme
 • Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına uygun, ilgili mevzuat hükümleri gereğince resmi defterlerin tutulması ve raporlanması
 • Beyannamelerin, mali tabloların ve diğer belgelerin düzenlenmesi
 • Sabit kıymet kayıtlarının tutulması ve raporlanması
 • Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi bünyelerinde muhasebe altyapısının oluşturulması
 • Firma personellerinin güncel mevzuat ve muhasebe uygulamaları konularında eğitim ve bilgilendirmesi
 • Sosyal Sigorta ile ilgili tüm bildirgelerin verilmesi, bordroların ve diğer belgelerin düzenlenmesi
 • Yıllık giderlerin düzenlenmesinde rehberlik ve refakat etme
 • Dönemsel Bilanço hazırlanması
 • Şirketlere dış denetim yapılması, raporlaması ve danışmanlığı
 • Şirketlere iç denetim yapılması, raporlaması ve danışmanlığı
 • Usulsüzlük incelemesi ve uyuşmazlık danışmanlığı
 • Malvarlığı beyanat raporunun hazırlanması
 • Yıllık vergi planlaması
 • Şirketler, serbest meslek sahipleri ve bordrolu çalışanlar için mali raporlar düzenlenmesi.
 • Şahıs ve sermaye, kuruluş işlemleri danışmanlığı
 • Şirketlerin mali analizlerinin yapılıp yorumlanması
 • Muhasebe uygulamaları hakkında danışmanlık
 • Dönemsel özel raporlama
 • Girişimci destek danışmanlığı
 • Şirketlerin tasviye, devir, birleşme ve bölünme işlemlerinin yapılması

MALI MÜŞAVIRLIK HIZMETLERI

DIĞER HIZMETLER

 • İsrailli ve yabancı ortaklı şirketlerin kuruluş işlemleri, resmi dairelerde tescil ve sicil kayıtlarının yapılması
 • Firmaların yıllık genel kurullarının yapılması
 • Şirketlerin ana sözleşme tadilleri ve nevi değişikliklerinin yapılması
 • Stopaj, KDV iadesi raporları, sermaye tespit ve sermaye artırım raporlarının hazırlanması
 • Ortakların hisse devir işlemleri
 • İş süreçlerinin analizi, mali ve operasyonel verimliliğe yönelik hedef yapının kurgulanması
 • Geçmiş mali yıl vergi riskleri analizleri
 • Vergi mevzuatı ve teşvik mevzuatı çerçevesinde vergi riski, vergi avantajı analizleri
 • Ürün fiyatlandırmada danışmanlık
 • SOX danışmanlığı

Önemli noktalar

Muhasebe hizmetleri

En küçük kuruluştan, uluslararası firmalara değin tüm kuruluşlarda, başarıya ulaşabilmek için kusursuz bir muhasebe düzeni gereklidir. Muhasebe hizmetlerimiz, şahıs firmaları, orta ve büyük ölçekli şirketlere yöneliktir. Vergi konusunda uzman bir muhasebe bürosu ile çalışmak, uzun vadede yıllık raporların sunumu süresince olası hataları ve bundan kaynaklanacak gereksiz ve yüksek meblalarda vergi ödemeyi engelleyecektir.

 

Muhasebe yöntemimiz müşteri odaklıdır. Küçük ve orta cirosu olan serbest çalışanların tek yönlü muhasebe olabileceği gibi, büyük cirosu olan serbest çalışanlar için çift yönlü muhasebe olabilir.  

 

Büromuzdaki çalışma sistemleri ve yıllardır edinmiş olduğumuz deneyim sayesinde sizlere profesyonel ve kusursuz bir hizmet vaadediyoruz. Sizler de bu hizmetlerin ışığında, şirketiniz için en doğru kararları alabileceksiniz!

Yıllık raporlar

Bugüne kadar, kanunlar çerçevesinde hakkınız olan vergi imtiyazlarını azami olarak kullanabilmek için ‘vergiden düşülebilecek masraflar’ hakkında düzenli bir eğitim almadıysanız, ‘haddinden fazla’ vergi ödediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Diğer yandan, muhasebe defterlerinizi kanunlara uygun bir şekilde tutmazsanız, bu, kuruluşlunuzun faaliyetinin durdurulmasına bile neden olabilir.

 

Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergilendirilmesinde, fırmamız raporunuzun sunumunda vergi imtiyazlarından yararlanabilmeniz için gerekli çalışmaları yapacaktır. Doğru raporların hazırlanması size maddi avantaj sağlayacaktır.

Teşekkür mesajları

Soru ve cevaplar

Soru ve cevaplar

En küçükten en büyüğe kadar tüm kuruluşlar muhasebe defterlerini düzenli bir şekilde tutmak zorundadırlar. Bu, yıllık veya iki ayda bir sunmak gereken raporların, mali raporların, bilançoların, vergi basamağına göre düzenlenen vergi mükellefliği belgelerinin, malvarlığı beyanatının düzenlenmesini vb. gerektirir. Bunun yanında, bir firmanın kurulma işlemlerinin başlatıldığı günden faaliyetine son vereceği güne kadar yapması gereken tüm bürokratik işlemlerin yapılması anlamına gelir. İş sahipleri, genellikle profesyonel bir muhasebeci ile çalışmayı tercih ederler. Bu sayede, kendileri de rahatlıkla işlerine vakit ayırabilirler. Şirket sahipleri, mali raporlarını kontrol etmeleri için muhasebecilerle çalışırlar.

Muaf işletmeler, KDV fatura etmediklerinden ötürü KDV ödemekten muaftırlar. 2018 yılı uyarınca, mıuaf işletmelerin yıllık ciroları 99,003 NIS ile sınırlı olmalıdır. Bu meblanın üzerindeki her mebla için, işletme direkt olarak ruhsatlı işletme statüsüne geçecektir. Muaf işletme, iş idaresi giderleri olarak en ucuz kuruluş yöntemidir.

 

Bunun aksine, tüm ruhsatlı işletmeler, tüm müşterilerine KDV fatura etmek zorunda olup, bu KDV meblasını gerekli devlet merciilerine ödemek zorundadırlar. Kanunlara göre peşin verginin düşülmesi mümkündür.

 

Aşağıdaki iki önemli noktayı gözden kaçırmamak gerekir:

 1. Üst sınır cirosunu aşan muaf işletmelerin, otomatik olarak ruhsatlı işletme statüsüne geçeceklerini vurgulamakta fayda vardır. Bu durumda, en az iki yıl süresince muaf işletme statüsüne geri dönülemez.
 2. Doktorlar, danışmanlar, avukatlar, mimarlar ve tüccarlar, yıllık ciroları 99,003 NIS’nin altında bile olsalar, muaf işletme kuramazlar.

Yeni göçmenlerin, İsrail’e göç ettikleri tarihten itibaren 42 ay süresince gelir vergisinden indirim puanlarına hakları vardır.

Bu indirimlerin oranları, aşağıda da ayrıntılı olarak belirtileceği gibi yıllık olarak hesaplanır.

 • Her göçmenin, göç ettiği tarihten itibaren 18 ay müddetçe 3 indirim puanına hakkı vardır (2018 yılı itibariyle bu puanlar, ayda 648 NIS’e tekabül etmektedir.)
 • Her göçmenin, bundan sonraki 12 ay müddetçe 2 indirim puanına hakkı vardır. (2018 yılı itibariyle bu puanlar, ayda 432 NIS’e tekabül etmektedir.)
 • Her göçmenin, kalan 12 ay müddetçe 1 indirim puanına hakkı vardır. (2018 yılı itibariyle bu puanlar, ayda 216 NIS’e tekabül etmektedir.)
 • 42 aylık süre, göçmen belgesinin (Teudat ole) alınması ile başlar ve göçmenin bu süre zarfında herhangi bir geliri olmasa da kesintisiz olarak devam eder. Yani, göçmenin 42 ay boyunca hiç geliri olmadıysa, bundan sonraki süre zarfında bu imtiyazlardan faydalanamaz.
 • İsrail Ordusundaki askerlik hizmeti veya üniversite eğitiminde geçirilen süre, bu 42 aya dahil edilmez. Yani, İsrail’e göç ettikten sonra 42 aylık süre tamamlanmadan evvel askere giden veya üniversite eğitimine başlayan bir kişi, askerliğini veya eğitimini bitirdikten sonra bu imtiyazlardan faydalanabilir. Askerlik veya üniversite eğitiminden evvel haklarının bir kısmını kullanmış olan kişi, askerlik veya eğitimlerini tamamladıktan sonra haklarının kullanmadıkları kısmını kullanabilirler.
  • Vergi yılı süresince birden fazla iş yerinde çalışan kişiler
  • Vergi yılı süresince iş değiştiren kişiler
  • Emekli maaşından ayrı herhangi bir işyerinden maaş alan emekli kişiler
  • Birden fazla vergiye tabi tutulan geliri olan kişiler.
  • İşletmeleri haricinde başka gelir kaynakları bulunan serbest çalışan kişiler, kendi işletmeleri haricindeki gelirleri için vergi mükellefliği belgesi düzenlemelidirler. (Kendi işletmelerinden elde ettikleri gelir için farklı imtiyazlar talep edilebilir.  Örneğin, peşin ödenen vergide indirim, peşin ödenen indirim yüzdesinin azaltılması vb.) Daha fazla bilgi için, şirket olmayan serbest meslek sahibi kişilerin mükellef oldukları gelir vergisi ödemelerine bakınız.

Günümüzde, vergi dairelerine internet üzerinden başvurmak mümkündür. Bu sayede, bu işlemleri yapmak için vergi dairesine gitmeye gerek yoktur.

İş sahipleri ve ortaklarının vergi dairelerine sunmaları gereken bir kaç form ve evrak bulunmaktadır:

 1. Geçmiş yılın son gününe kadar olan banka dökümleri
 2. Geçmiş yılın sonu itibariyle henüz tamamlanmamış kredi borçlarına ait dökümler
 3. Geçmiş yılın sonu itibariyle kredi kartı şirketlerinden alıncak döküm belgeleri
 4. Geçen yılın sonu ibitariyle tasarruf sandıkları ve emekli sandıklarına ait döküm belgeleri
 5. Evinizdeki eşyaların, her parçanın takbiri mali değeri ile birlikte belirtildiği aytıntılı bir liste.
 6. Sahip olduğunuz mücevherlerin, takribi mali değerleri ile birlikte belirtildiği ayrıntılı bir liste
 7. Sahip olduğunuz dairenin satın alma sözleşmesi
 8. Sahip olduğunuz dairede yapılan tadilatların listesi
 9. Satın almış olduğunuz ev karşılığında avukata ödemiş olduğunuz avukatlık bedeli
 10. Sahip olduğunuz arabanın ruhsatı
 11. Elinizde bulunan toplam nakit paranın miktarı
 12. Geçen yılın sonu ibitariyle hisse senetlerinizin değerini belirten döküm belgesi

 

Her iş sahibinin, 5 yılda bir bu beyenatı hazırlaması gerekmektedir. Amaç, kişinin yaşadığı evin muhteviyatını, gelirleri ile kıyaslamak ve bu sayede vergi kaçakçılığını önlemektir.

Mecut 30 gün bekleme süreli ödeme (müşteriye yapılan ödeme veya tedarikçi tarafından yapılan ödeme), ödemenin, mevcut ayin sonundan itibaren 30 gün beklendikten sonra yapılması anlamına gelir. Örneğin size mevcut 30 gün bekleme süreli ödeme yapılıyorsa, ayın 12’sinde düzenlemiş olduğunuz bir faturanın ödemesini bir sonraki ayın 30’unda alacağınız anlamına gelir.

Bize ulaşın

Cep telefonu:  052-6006905

Adres: Şmuel HaNagid 7, Herzliya